Võistlused

Eesti Laskurliidu kalendris olevate võistluste korraldamine COVID-19 perioodil

Vabariigi Valitsuse 14. mai otsusega lubatakse alates 18. maist 2020
vabas õhus spordivõistluste korraldamine ilma pealtvaatajateta, kui
tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100 inimest. Eesti Laskurliidu
juhatus on kinnitanud muudatused 2020.a. võistluskalendris ja
alljärgneva võistluste korraldamise juhendi.

Eesti Laskurliidu võistluskalendris olevaid võistlusi saab läbi viia
lähtudes alljärgnevatest EV Valitsuse korraldamisnõuetest:

1. Võistluste toimumise kohta lubatakse ainult võistlusel osalevaid
sportlasi ja nende treenereid, kohtunikke ja vajalikku abipersonali.
Samaaegselt võistluste toimumise kohas viibivate sportlaste,
treenerite, kohtunike ja vajaliku abipersonali arv kokku ei tohi
ületada 100 isikut võistluse kohta.

2.Võistlejad peavad olema terved. Haigustunnustega võistleja ning
temaga kokku puutunud isik/isikud tuleb saata koju.

3.Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse
vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise
alustamise vahel. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik
osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.

4.Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit (grupis tuleb
teistega hoida vähemalt 2- meetrist vahet).

5.Võistlustel välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid
kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

6.Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest
täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2
meetrist vahet. Kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema
teineteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Osalejad kasutavad isiklikke
hügieenitarbeid. Riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega
kui võimalik ja vajalik.

7.Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.

8.Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse
võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust
territooriumile.

9. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute
(eelkõige vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja
immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks
minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

10.Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete
(käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni)
täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.

11.Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja
desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste
liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimisvahendite olemasolu
ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja,

Võistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise kohta
vastutab võistluse korraldaja. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt
täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3
nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra
seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on
kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse
levikut, võib määrata korduvalt.

HÜGIEENI JA PUHTUSE TAGAMISE MEETMED •

Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide
koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi.
Soovitused leiab siit.

• Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi
voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit.
Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele
nähtavasse kohta.

• Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides
oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised
isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks
ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed. Eelnimetatud
nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste
avalikustamiseni.

Juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui
välitingimustes

Alates 1. juulist 2020.a. on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste
korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine,
siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi
ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500.
Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega
spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib kokku nii
võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.

VIIMASED UUDISED

Eesti Laskurliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on laskespordi edendamine ja sportlike eluviiside arendamine elanikkonna hulgas, harrastus- ja võistlusspordi propageerimine ja koordineerimine.

Eesti Laskurliit © Kõik õigused kaitstud.

To Top